Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso de cookies. Más información
Menu

Política de Privadesa

1. LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA és una mercantil de responsabilitat limitada amb domicili al carrer de l’Arquitecte Moragas núm. 20-22, d’El Prat de Llobregat (Catalunya), 08820, titular de la plana web www.ledbcn.com i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris-clients i proveïdors.

2. De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat, degudament inscrit, i que és responsabilitat de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA.

3. L’usuari-client, mitjançat la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. A més a més, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar qualsevol modificació. En cas que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat que varen ser obtingudes, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA procedirà a cancel·lar-les, esborrar-les i/o bloquejar-les.

4. LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA garanteix que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals fruirà de les mesures de seguretat necessàries amb la finalitat d’evitar-ne l’alteració o la pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzat. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades amb l’objectiu de poder autentificar els controls d’accés.

5. Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir-ne mesurament exclusivament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de planes, e visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punts d’accés, etc.

6. LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA pel seu propi compte, o el d’altri contractat per a la prestació de serveis de mesurament, pot emprar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador mitjançat un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies emprades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador i, per tant, no proporcionen per elles mateixes dades personals de l’usuari.

7. Mitjançant l’ús de cookies és possible que el servidor on es troba ubicat el website reconegui el navegador web emprat per l’usuari amb la finalitat de millorar-ne la navegació. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i per a impedir-ne la instal·lació.

8. Per emprar aquest website no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel website o el tercer que actuï en nom seu; sens perjudici que calgui que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o login, fet que podria alentir la navegació.

9. Les cookies emprades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer-ne més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran emprades per recollir informació de caràcter personal.

10. Igualment, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA garanteix expressament als usuaris que llurs dades personals no seran cedides a d’altri sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.

11. No obstant això, i d’acord amb les normes legals de caràcter imperatiu, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA haurà de revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que es trobi en els seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

12. Els usuaris tenen els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades reconeguts en els articles 15 a 17 de la LOPD. Aquests drets es poden exercir de manera gratuïta trametent per escrit una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, per les vies següents:

Correu-e: ledbcn@ledbcn.com

Fax dirigit a: LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SL ref. LOPD 933.741.664

Escrit dirigit per correu postal a: LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SL, ref. LOPD, Carrer de l’Arquitecte Moragas 20-22 08820 El Prat de Llobregat (Catalunya).